Vedtægter

vedtaegterFor Dansk Dyreværn Århus

§ 1 Foreningens formål er at bekæmpe dyremishandling og fremme en omsorgsfuld og omhyggelig behandling af alle dyr.

Foreningen arbejder for dette formål ved:

a) at sikre medindflydelse i dyrebeskyttelsesråd bestående af personer med særlig indsigt i forhold af betydning for dyrebeskyttelsesarbejdet, eller hvis medlemskab i øvrigt vil være en særlig støtte for dette arbejde.

b) at udbrede kendskab til dyreværnslovens indhold.

c) at sikre overholdelse af dyreværnsloven, og i tilfælde af misligholdelse træde til med anmeldelse, retsforfølgelse og offentliggørelse af udfaldet i de enkelte dyreværnssager

d) udbrede kendskab til foreningens omsorgsarbejde for dyrene, herunder såvel familiedyr og landbrugsdyr, som herreløse og vildtlevende dyr.

e) alene eller i samarbejde med DOSO (Dyreværnsorganisationernes SamarbejdsOrganisation og/eller andre dyreværnsforeninger, at rette henvendelse til regering og andre myndigheder og gøre opmærksom på, hvordan gældende love og bestemmelser kan forbedres.

f) alene eller i samarbejde med DOSO og/eller andre dyreværnsforeninger at arbejde for størst mulig begrænsning af anvendelse af forsøgsdyr.

g) at foranledige oprettet love eller truffet andre dyrebeskyttende foranstaltninger på områder, hvor der ikke findes lovhjemmel, samt efterfølgende påse, at de trufne foranstaltninger respekteres.

h) på globalt plan at støtte dyreværnsorganisationer, der arbejder på forbedring af forholdene for verdens dyr, såvel tamme som vilde.

§ 2 Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem, dog kan personer, der kan sættes i forbindelse med uetisk omgang med dyr eller uetisk dyrehold nægtes medlemskab.

§ 3 Ved tegning af medlemskab fremsendes foreningens vedtægter. Medlemskab giver endvidere ret til stemmeafgivning på generalforsamlingen. Foreningens kontingent fastsættes efter forslag fra bestyrelsen på den årlige ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal. Der fastsættes kontingent for ordinært medlemskab, studerende samt pensionister med særpris, samt ordinært medlemskab for familiemedlemsskab (2 personer). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt til en generalforsamling. Medlemmer, der har handlet mod foreningens formål, kan af bestyrelsen slettes af medlemslisten. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i 1 år, slettes af medlemslisten.

§ 4 Bestyrelsen disponerer over foreningens midler med ansvar overfor generalforsamlingen. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 5 Foreningens bestyrelse består af 5 eller 7 medlemmer. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at 3 henholdsvis 4 medlemmer er på valg hvert andet år til den årlige generalforsamling. Medlemmerne på valg kan genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger formand og næstformand. Generalforsamlingen vælger endvidere 1 til 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, dog kan 3 bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræve bestyrelsesmøde indkaldt inden 14 dage efter henvendelsen. Bestyrelsesmøde afholdes efter skriftlig indkaldelse med begrundet dagsorden normalt mindst 8 dage før mødets afholdelse. Ethvert lovligt indvarslet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Til bindende kvittering og udstedelse af retsligt bindende fuldmagt kræves 3 bestyrelsesmedlemmers underskrift.

§ 6 Bestyrelsen ansætter det nødvendige personale til opfyldelse af foreningens formål og er ansvarlige for, at gældende ansættelsesretlige love og bestemmelser overholdes. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke have et indtægtsgivende engagement med foreningen. Foreningens ansatte kan ikke oppebære bestyrelsesposter. Ved indtægtsgivende ansættelser kan nærtbeslægtede familiemedlemmer - eller samboende - til bestyrelsen ikke ansættes, ligesom der ikke kan vælges medlemmer til bestyrelsen, som har nært beslægtede familiemedlemmer - eller samboende - ansat i foreningen. Senest 30 dage før den årlige ordinære generalforsamling aflægger foreningens autoriserede revisor regnskab til bestyrelsen for det sidst forløbne regnskabsår. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 7 I maj måned afholdes den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen varsler generalforsamlingen ved bekendtgørelse i medlemsbladet Vore Dyr 1. marts samt på foreningens hjemmeside senest 14 dage før, med angivelse af dagsorden. På generalforsamlingen aflægger formanden årsberetning, og gennemgår det reviderede regnskab, der herefter fremlægges til godkendelse. Der foretages valg til bestyrelse, suppleanter og revisor. Kun tilstedeværende medlemmer kan stemme. Bestyrelsen kan, når den skønner det ønskeligt eller påkrævet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Desuden kan 50 medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, forlange afholdt ekstraordinær generalforsamling med nærmere angiven dagsorden inden 1 måned efter, at begæring er fremkommet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler, som gælder for en ordinær generalforsamling. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

§ 8 Ændringer i disse vedtægter kan foretages på den årlige generalforsamling, når ændringerne mindst 1 måned forud er anmeldt til bestyrelsen, og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 9 Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende årlige ordinære generalforsamlinger, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Er foreningens opløsning besluttet, afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvordan foreningens pengemidler og ejendele skal anvendes. Dog kan kun foreninger eller institutioner, som arbejder efter samme formål som foreningen, komme i betragtning som arvtagere.


Vedtaget på generalforsamlingen den 31. maj 2017