Vedtægter

Vedtægter for Dansk Dyreværn Århus

§ 1. Foreningens navn, formål, vision og virke

Stk. 1. 
Foreningens navn er ”Dansk Dyreværn Århus”.
Stk. 2. 
Foreningens formål er at medvirke til at beskytte alle dyr, at medvirke til at sikre gode forhold for husdyr samt give hjemløse og uønskede kæledyr ly og omsorg, indtil de formidles til et nyt og kærligt hjem.
Stk. 3. 
Foreningens vision er en verden, hvor alle dyr bliver behandlet godt med respekt for dyrets naturlige adfærd.
Stk. 4. 
Foreningens virke er:
At arbejde for foreningens formål både alene og i samarbejde med ligesindede organisationer og foreninger.
At udbrede kendskabet til foreningens formål og virke.
At drive et internat for hunde, katte, kaniner, fugle og andre smådyr og passe og pleje disse, indtil de kan videreformidles.
At drive en hjælpetjeneste, der skal medvirke til at sikre overholdelse af dyreværnsloven og i tilfælde af misligholdelse træde til med at finde en løsning på problemet, anmelde hvis nødvendigt og offentliggøre udfaldet af de enkelte dyreværnssager.
At drive en vildkatteafdeling, som skal medvirke til at begrænse bestanden ved indfangning samt evt. genudsætning af neutraliserede katte.
At drive dyregravpladser for kæledyr for at give ejere mulighed for at tage værdig afsked med dyret og bevare mindet om dette.
At drive en besøgstjeneste for at sikre, at formidlede dyr trives og har fundet den rette familie.
At drive pensioner for hunde, katte, kaniner, fugle og andre smådyr.
At drive en butik med varer for kæledyr.
At rådgive og støtte kæledyrsejere ved foredrag og arrangementer.
At gennemføre arrangementer af markedsføringsmæssig værdi.
At gennemføre andre aktiviteter og tiltag efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 2. Medlemmer
Stk. 1. 
Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem.
Stk. 2.
Personer, der kan sættes i forbindelse med uetisk omgang med dyr eller uetisk dyrehold, nægtes medlemskab.
Stk. 3.
Medlemmer, der har handlet mod foreningens formål eller skadet denne, kan af         bestyrelsen ekskluderes.
Stk. 4.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i 1 år, slettes af medlemslisten.


§ 3. Generalforsamling
Stk. 1.
I maj måned afholdes den årlige, ordinære generalforsamling.
Stk. 2.
Bestyrelsen varsler generalforsamlingen ved bekendtgørelse i medlemsbladet ”Vore Dyr” i marts udgaven samt på foreningens hjemmeside senest 14 dage før med angivelse af     endelig dagsorden og en præsentation af nye medlemmer, der er på valg til bestyrelsen.
Stk. 3.
Dagsordenen skal indeholde flg. punkter:
Valg af dirigent.
Aflæggelse af årsberetning.
Aflæggelse af årsregnskab.
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleanter.
Valg af revisor.
Indkomne forslag.
Fastlæggelse af næste års kontingent.
Eventuelt.
Stk. 4.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5.
Kun tilstedeværende medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder inden generalforsamlingen, kan stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt til en generalforsamling.
Stk. 6.
Bestyrelsen kan, når den skønner det ønskeligt eller påkrævet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 7.
Mindst 50 medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlange afholdt ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter, at begæring er fremkommet.
Stk. 8.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved annoncering på foreningens hjemmeside og face book side samt ved e-mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel, hvis e-mail haves.
Stk. 9.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Stk. 10.
Af logistiske hensyn skal man senest en uge før generalforsamlingen meddele sin deltagelse til administrationen.

§ 4. Bestyrelsen
Stk. 1.
Foreningens bestyrelse består af 5 til 7 medlemmer samt 1 til 2 suppleanter. Medlemmer på valg kan genopstille til bestyrelsen.
Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke have et indtægtsgivende engagement med foreningen. Foreningens ansatte kan ikke have bestyrelsesposter. Nærtbeslægtede familiemedlemmer - eller samboende - til bestyrelsen kan ikke ansættes, ligesom der ikke kan vælges medlemmer til bestyrelsen, som har nært beslægtede familiemedlemmer - eller samboende - ansat i foreningen.
Stk. 3.
Medlemmerne vælges for en 3-årig periode, således at 2 eller 3 medlemmer er på valg hvert år.
Stk. 4.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholder den nye bestyrelse konstituerende møde, hvor bestyrelsen efter simpelt flertal vælger formand og næstformand. Formanden repræsenterer bestyrelsen og foreningen udadtil og erstattes under fravær af næstformanden. Andre bestyrelsesmedlemmer eller chefen kan udpeges til at repræsentere foreningen i konkrete sammenhænge eller fora. Formanden leder møderne og orienterer den øvrige bestyrelse om væsentlige begivenheder indtruffet siden sidste bestyrelsesmøde.
Stk. 5.
Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse. Dog kan 3 bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræve bestyrelsesmøde indkaldt inden 14 dage efter henvendelsen. Bestyrelsesmøde afholdes efter skriftlig indkaldelse med dagsorden og relevante papirer udsendt mindst 7 dage før mødets afholdelse. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger.
Stk. 6.
Har et medlem af bestyrelsen meldt afbud, og er der valgt suppleanter til bestyrelsen, skal en suppleant have ret til at træde i medlemmets sted. Kortvarigt fravær på grund af sygdom, bortrejse, andet arbejde eller anden lignende årsag skal dog ikke anses som forfald, som gør det nødvendigt at lade suppleanten indtræde i medlemmets sted.

Stk. 7.
Ethvert lovligt indvarslet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsen inklusive formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

Stk. 8.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt m.h.t. de informationer, de modtager på bestyrelsesmøderne. Som et fast punkt på hvert bestyrelsesmøde medtages hvilken information, der må videregives til medarbejdere og andre.
Stk. 9.
Bestyrelsen skal blandt andet:
Opstille målsætninger for foreningen.
Sikre gennemførelsen af de opstillede målsætninger.
Sikre en sund økonomi i foreningen, herunder at disponere over foreningens midler med ansvar over for generalforsamlingen.
Sikre medarbejdernes indsigt og indflydelse.
Sikre at formålsparagraffen løbende opfyldes.
Sikre at vedtægterne overholdes.
Sikre overholdelse af etisk kodeks og værdier.
Være arbejdsgiver, herunder ansætte det nødvendige ledende  personale til opfyldelsen af foreningens formål og er ansvarlige for, at gældende ansættelsesretlige love og bestemmelser overholdes.
Stk. 10.
Til bindende kvittering og udstedelse af retsligt bindende fuldmagt kræves 3     bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Stk. 11.
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Senest 30 dage før den årlige ordinære generalforsamling aflægger denne foreningens regnskab til bestyrelsen for det sidst forløbne regnskabsår. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 5. Åbenhed
Foreningen ønsker maksimal åbenhed omkring foreningens virke. Derfor offentliggøres følgende dokumenter på foreningens hjemmeside: Formandens årlige beretninger, vedtægter, referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, budgetter, årsregnskaber og øvrige dokumenter af offentlighedens interesse.

§ 6
Ændringer i disse vedtægter kan foretages på den årlige, ordinære generalforsamling, når foreslåede ændringer mindst 1 måned forud er anmeldt til bestyrelsen og offentliggjort på foreningens hjemmeside mindst 14 dage forud, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 7
Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende årlige, ordinære generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Er foreningens opløsning besluttet, afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvordan foreningens pengemidler og ejendele skal anvendes. Kun foreninger eller institutioner, som arbejder efter samme formål som foreningen, kan komme i betragtning som arvtagere.Vedtaget på generalforsamlingen den 31. maj 2018