Frem- og efterlysning af fugle

bla fugl sidenOktober 2013
DDÅ har modtaget følgende information fra støtteforeningen Fuglelivet;

Der er nu mulighed for at registrere sine fugle uanset art i et dansk fugleregister - www.danskfugleregister.dk.

Vi hjælper bortfløjne fugle og ejer med at finde hinanden igen.
En ringmærkning og/eller chipning af fuglen betyder ikke automatisk, at fuglen er registreret med nuværende ejers navn og adresse.

Hjælpen sker via støtteforeningen ”Fuglelivet”, hvor der er oprettet en landsdækkende beredskabsgruppe, der råder og vejleder, så den bortfløjne fugl og ejer kan finde hinanden igen.

Fuglelivet er støtteforeningen til Fugleinternatet. Beredskabsgruppen blev oprettet, da foreningen så et stigende antal bortfløjne fugle.

I er velkommen til at kontakte os ved frem- og efterlysning af fugle.

groen-orange-fugl
Har I brug for yderligere information, er I også velkommen til at kontakte de forskellige muligheder:


Regler for udegående dyr

kanin-reglerMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Det Veterinære Sundhedsråd
Dyreværnsrådet

Fællesudtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet

Udtalelse om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr af d. 8. november 2012

Det fremgår af dyreværnslovens § 2, at enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Det fremgår endvidere af dyreværnslovens § 3, stk. 1, at rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed, også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

koer-ude-vinterAlle dyr, der er udegående hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr skal sikres mod vejr og vind ved at være forberedt på at skulle være udegående. Dyrene skal således være tilvænnet til at gå ude, skal have udviklet et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt, og de skal være ved godt huld og de skal tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes. Der skal hele tiden være adgang til frisk drikkevand.

De arealer, som dyr, der er udegående hele døgnet, opholder sig på i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal i størrelsen være afpasset efter antallet af dyr samt være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op. Det skal sikres, at foderpladser og vandingssteder er placeret i en sådan afstand fra dyrenes hvileområde, at arealet mellem disse kan holdes græsdækket.

Desuden skal dyr, der er udegående hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidigt kan hvile på et tørt, strøet leje. 
Krav om læskur eller bygning kan alene fraviges under følgende forudsætninger:

 1. Dyrene holdes på så store arealer, at de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse, som et læskur eller en bygning vil kunne give. Med ”naturlige forhold” skal nærmere forstås, at der er en passende tæthed af bevoksning, der sammenholdt med de øvrige landskabsforhold (hældninger, skråninger og niveauforskelle) samt jordbundsforhold på arealet kan sikre dyrene mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. De naturlige forhold skal herunder samtidig kunne sikre, at alle dyr på samme tid kan hvile på et passende tørt leje.

  Det bemærkes, at der efter rådenes opfattelse alene findes ganske få steder i Danmark, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr vil kunne holdes ude i mere end 12 timer om dagen uden adgang til læskur eller bygning.

 2. For så vidt angår får skal det særligt bemærkes, at det med baggrund i den nuværende viden er Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse, at får generelt er særligt hårdføre. Det er derfor rådenes opfattelse, at kravet om læskur eller bygning samt de ovenfor under punkt 1 nævnte ”naturlige forhold” ikke bør gælde for får, såfremt disse tilses dagligt og dyrene i øvrigt er tilvænnet som beskrevet ovenfor.

  Det er således Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse, at kravet om læskur eller bygning kun helt undtagelsesvis må fraviges, og at en fravigelse af kravet i alle tilfælde skal basere sig på en konkret vurdering af de forhold, hvorunder dyrene holdes og samtidig opfyldelse af øvrige krav om supplerende fodring, vandtilførsel og tilvænning for dyrene til forholdene.


Nærværende udtalelse omfatter alene dyr, der er udegående hele døgnet, mens dyr, der er ude i dagtimerne, men i øvrigt er i stald om natten, ikke er omfattet af udtalelsen. Det er rådenes opfattelse, at dyr, der går ude i mere end 12 timer af døgnet, er omfattet af denne udtalelse.

Månederne december, januar og februar skal forstås som ”vinterperiode”. Efter rådenes opfattelse er der i månederne november og marts ofte vinterlignende vejr, men der kan dog også efter rådenes opfattelse tidligere på efteråret samt i forårsperioden forekomme perioder med vinterlignende vejr.


 

Priser

gravplads_stenDer findes to forskellige gravtyper:

 • Umarkeret gravsted

 • Markeret gravsted
  (Gravstedet markeres med en nummeret flise)


"Umarkeret gravsted"

 • Kr. 400,- (Lille)
 • Kr 525,- (Mellem)
 • Kr. 650,- (Stor)
 • Kr. 400,- (Urne)


"Markeret gravsted"

 • Kr. 600,- (Lille)
 • Kr. 825,- (Mellem)
 • Kr. 1.050,- (Stor)
 • Kr. 600,- (Urne)

Priserne for markeret gravsted er incl. nummereret flise.
Lille bruges typisk til fugl, marsvin og lignenede smådyr, mellem bruges til kat, lille hund, kanin og stor bruges typisk til store hunde.
For yderligere information kan du kontakte administrationen.

Andre priser:

 • Fornyelse af markeret gravplads i yderligere 5 år:  Kr. 500,-
 • Transportgebyr for afhentning af dyr:  Kr. 350,-

Administrationen sender efterfølgende en faktura på begravelsen til dyrets ejer.
For det umarkerede gravsted er der tale om et eengangsbeløb.
For det markerede gravsted gælder betalingen for 5 år. Herefter har man mulighed for at forny perioden for yderligere 5 år, hvilken man automatisk bliver tilbudt via brev fra administrationen kort tid før udløb af den igangværende aftale.


Det vilde katteliv ...

vilde-kattelivMette B. Hansen, katteassistent

Et ægtepar bosiddende på en dejlig landejendom ved Århus, kontaktede Hjælpetjenesten, da der pludselig var fremmede gæster i form af fem katte – en morkat med 4 halvstore killinger. Kattene var vilde, men ægteparret var dog alligevel blevet glade for dem, specielt to hunkatte fra kuldet, viste mere tillid end de andre. De havde lidt svært ved at rekvirere mig til en indfangning, og gik i nogen tid og tænkte, indtil de kontaktede mig for at få kattene fjernet fra gården. De var bange for, at kattene vil formere sig i løbet af sommeren.

Heldigvis kunne jeg fortælle dem, at vi sagtens kunne neutralisere vildkatte, samt genudsætte dem på samme adresse, som de indfanges.

Neutralisering af en vildkat omfatter kastration/sterilisation, ørerensning, øretatovering, ormekur, vaccine, samt almindelig sundhedstjek.
Det er ikke gratis, men såfremt man er medlem af Dansk Dyreværn Århus, kan man få det gjort til en fornuftig pris, da vi har en god samarbejdsaftale med Østergaards Dyrehospital i Tranbjerg.

Vi besluttede i samråd at indfange alle fem katte, og genudsætte de to hunkatte.

Vi fik dem hurtigt indfanget og kørt direkte til dyrlægen, hvor de blev bedøvet og neutraliseret. Katte, der genudsættes gennem Dansk Dyreværn Århus, overnatter hos dyrlægen, da narkosen skal være helt ude af kroppen, inden de bliver lukket ud i det fri, hvorved risikoen for infektion i operationssåret mindskes betydeligt.

De to hunkatte var heldigvis sunde og raske, og blev dagen efter kørt tilbage på  landejendommen, og lukket ud i vante omgivelser.

vilde-katteliv-mor
Disse heldige katte fik desuden opstillet et kattehus til beboelse, og huset blev undersøgt og indtaget samme dag.
En dejlig historie om to vilde katte, der i dag lever det frie liv, under kontrollerede forhold!
Det var desværre kun muligt at få billeder af den ene af kattene da søsteren glimrede ved sit fravær...den var sikkert på jagt, for "de fanger mange mus"- udtalte Inge-Lise Thomassen.  Hun nyder at se de to katte lege på gårdspladsen, uden hun behøver at bekymre sig om der mon kommer killinger til sommer.

Dyregravplads i Århus

IMG 7680 1
Har du mistet din hund, kat eller et andet mindre dyr, kan du få det begravet på dyregravpladsen.
Gravpladsen er blevet etableret ved et samarbejde mellem Århus Kommune og Dansk Dyreværn Århus. Kommunen har stillet et areal i Viby til rådighed, mens Dansk Dyreværn Århus står for administrationen og den daglige drift.

Dyregravpladsen er et tilbud til alle borgere i Århus Kommune.

Dansk Dyreværn Århus foretager begravelsen og henvendelse skal ske hertil:

 • Telefonisk på: 8733 4440 (tast 2) mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-12.
 • På mail ddaa [SNABEL-A] ddaa [PUNKT] dk

Dyrets ejer skal selv medbringe en kasse eller et tæppe til begravelsen. Hvis ikke man har mulighed for det, kan administrationen sikkert være behjælpelig med en aftale.

IMG 7717 1

Der findes to forskellige gravstedstyper:

 • Umarkeret gravsted
 •  Markeret gravsted (gravstedet markeres med en nummeret flise)

Priserne for markeret gravsted er inkl. nummereret flise.
Lille gravsted bruges typisk til fugl, marsvin og lignenede smådyr.
Mellem gravsted bruges til kat, lille hund og kanin.
Stort gravsted bruges typisk til store hunde.

Umarkeret gravsted

 • Lille kr. 400,-
 • Mellem kr. 525,-
 • Stor kr. 650,-
 • Urne kr. 400,-

Markeret gravsted

 • Lille kr. 600,-
 • Mellem kr. 825,-
 • Stor kr. 1.050,-
 • Urne kr. 600,-

Andre priser:

 • Fornyelse af markeret gravplads i yderligere 5 år:
  kr. 500,-
 • Transportgebyr for afhentning af dyr:
  kr. 350,-

Administrationen sender efterfølgende en faktura på begravelsen til dyrets ejer.
For det umarkerede gravsted er der tale om et engangsbeløb.
For det markerede gravsted gælder betalingen for 5 år. Herefter har man mulighed for at forny perioden for yderligere 5 år, hvilken man automatisk bliver tilbudt via brev fra administrationen kort tid før udløb af den igangværende aftale.

IMG 7675 1
Dyregravpladsen er beliggende på Høskovvej/Skovkanten, 8260 Viby J.
Busforbindelse: Linie 11

Placeringen af dyregravpladsen på Skovkanten i Viby J:
kort_dyregravpl